Obchodné podmienky


I.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy


1. Objednávky, podané prostredníctvom internetového obchodu zelenaobuv.sk sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.
2. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
3. Po odoslaní objednávky Vám bude pri každej zmene stavu zaslaný mail.
4. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.
5. Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho prepravnou službou o uložení zásielky.
6. Predávajúci je oprávnený v osobitných prípadoch (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, náklady na dopravu, vzdialenosť dodania a pod.) žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky vhodným spôsobom. Ak kupujúci vhodným spôsobom objednávku nepotvrdí, považuje sa táto objednávka za neplatnú.

II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru vyslovene uvedeného v ponuke zelenaobuv.sk a následne v objednávke kupujúceho.
2. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny, jeho prevzatím.

III.
Cena a platobné podmienky

1. Maloobchodné ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke zelenaobuv.sk. Ceny sú uvedené v platnej mene Slovenskej republiky.
2. Ceny za tovar sú cenami zmluvnými. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
3. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky.
4. K cene tovaru bude pripočítané poštovné a dopravné vo výške uvedenej pri potvrdení objednávky. V špeciálnych prípadoch môže byť poplatok za dopravu odpustený. Pri dodaní tovaru do iného štátu sa účtuje poštovné a dopravné podľa platného sadzobníka prepravnej služby, platného v deň odoslania tovaru. Cena dopravy do zahraničia Vám bude oznámená emailom a bude požadované jej schválenie.
5. Platba kupujúceho za tovar sa uskutoční:
– dobierkou – dodanie tovaru sa uskutoční prepravnou službou.
Ceny pri dodávke tovaru do iného štátu /v inej mene/ budú prepočítané kurzom príslušnej meny (nákup valút) podľa kurzového lístka, platného v deň
odoslania tovaru.

IV.
Dodanie a prevzatie tovaru

1. Objednaný tovar bude zasielaný na dobierku a dopravovaný prostredníctvom slovenskej prepravnej spoločnosti
2. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Zásielka tovaru bude obsahovať daňový doklad.
3. Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný do 14 dní od prijatia objednávky alebo zaplatenia kúpnej sumy na účet predávajúceho. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho.

V.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Súčasne musí byť doložený doklad o kúpe a doklad o prevzatí tovaru.
3. Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho v deň odstúpenia a za týchto podmienok:
a) tovar musí byť vo vhodnom obale a kompletný
b) tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený.
c) tovar musí byť zaslaný prepravnou spoločnosťou na vlastné naklady a na riziko kupujúceho (nie na dobierku – takúto zásielku predávajúci nepreberie).
4. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar zaslané na kupujúcim určený účet resp. adresu a to do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
5. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

VI.
Ochrana osobných údajov

1. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas písomne odvolať.
2. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.

VII.
Záruka na tovar

1. Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, nespôsobená nesprávnym používaním zakúpeného tovaru, nedostatočnou alebo nesprávnou starostlivosťou o tento tovar, je kupujúci oprávnený ho reklamovať v záručnej dobe, ktorá je stanovená zákonom.
2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe.
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
4. Záruka na tovar sa nevzťahuje na použitý tovar (second hand).

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.
2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu vyrovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
3. Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ vstupujú do platnosti dňom 3.marva 2009.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto „Všeobecných obchodných podmienok“.

V Zuberci dňa 3. marca 2009